س. دسامبر 31st, 2019

زندگی با علمی نو و عشقی تازه

با علم,خوب زندگی کنیم

بی حجابی به نفع زن یا مرد؟؟

حجاب یا بی حجابی

زن باید حجاب داشته باشد و این بی احترامی و محدودیت برای زن است!!! کاملا حرف نادرستی است چون این محدودیت برای مردهای چشم ناپاک است . برای مردهایی که کنترلی بر امیال خود ندارند . حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است. خدا زیباست و زن را زیبا آفریده و‌ زیبایی را دوست دارد. پس باید این زیبایی را از دیدگان هوس آلود پنهان کرد .‌ مثال قابل لمس این است که طلا و‌جواهرات را در گاوصندوق میگذارند پس این بی احترامی و محدودیت برای طلاست ، خیر ، این محدودیت دسترسی برای دزدان است . طلا را در جای امن قرار میدهند تا از شر دزد در امان باشد ، یعنی احترام به طلا و محدودیت برای دزد . حجاب هم همین است احترام به زن و محدودیت برای مردان هوس باز . پس زنانی که میخواهند ایمن باشند و به چشم وسیله به آنها نگاه نشود باید حجاب داشته باشند . حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم . حجاب مختص اسلام نیست و قبل از اسلام در میان اقوام دیگر مثل یهود ، هندو و ایرانی وجود داشته است . حجاب امن ترین پناهگاه زن است .پیامدهای حجاب : آرامش روانی ، پایداری خانواده ، استواری جامعه ، حفظ ارزش و‌مقام زنحجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو و شرف، ب= بندگی.